Information för flygresenärer: Deltagarbaserad forskning och design

The Gendered Innovations project was asked by the European Commission to analyze several of its Framework Programme 7 (FP7) projects. This case study examines the “Interconnectivity through Infoconnectivity” (IC-IC) project. We summarize the IC-IC project and identify points of potential "value added" through the future application of gendered innovations methods.

Interconnectivity through Infoconnectivity

Air travelers may have unmet needs for information when navigating unfamiliar airports. These needs arise from lack of standardized timetables and inconsistencies in ticket category types, pictograms, names for destinations, etc. (Bonsall et al., 2011).

IC-IC aims to produce an ICS (InfoConnectivity System) to optimize air travelers’ access to information. The ICS is to be piloted at four major international airports: Amsterdam (Schipol), Frankfurt, Paris (Charles de Gaulle), and Vienna. IC-IC seeks to make travel faster and more efficient, primarily by easing transfers between public transport (road, rail, etc.) and air travel. IC-IC also seeks to improve accessibility for the elderly and for travelers speaking different languages (CORDIS, 2012).

Potential Value Added to Future Research through the Application of Gendered Innovations Methods:

 1. Researching the needs of caregivers and available airport infrastructure.
 2. Providing information to support traveling caregivers and their dependents.

Utmaningen
Bakgrund: Projektet Interconnectivity through Infoconnectivity (IC-IC) inom Europeiska unionens sjunde ramprogram (FP7)
Bedöma användarbehov
Potentiellt mervärde för framtida forskning genom tillämpning av innovationsmetoder med genusperspektiv
Mervärde 1: Utreda behov hos vårdgivare och tillgänglig infrastruktur på flygplatser
Metod: Analysera relaterade faktorer
Mervärde 2: Ge information som stöd för resande vårdgivare och deras vårdtagare
Metod: Ompröva forskningsprioriteringar och resultat
Metod: Deltagarbaserad forskning och design
Konklusioner
Nästa steg

Utmaningen

Utlandsresenärer står inför en rad svårigheter. Även vana resenärer kan stöta på svårigheter när de ska byta från ett transportsystem till ett annat på flygplatser utomlands. Exempel på informationsproblem på flygplatser och andra transitpunkter:

 • Skyltning, kartor, transitinformation etc. är inkonsekvent eller saknas (Boëzennec, 2012).
 • Det saknas information på resenärens modersmål (Jiajun, 2009).
 • Det saknas skräddarsydd information som är anpassad efter sammanhanget (Rehrl et al., 2007).

Bakgrund: Projektet Interconnectivity through Infoconnectivity (IC-IC) inom ramen för Europeiska unionens sjunde ramprogram (FP7)

IC-IC-projektet syftar till att utveckla ett ICS (InfoConnectivity System) för långdistansresenärer vid fyra stora europeiska flygplatser: Amsterdam (Schipol), Frankfurt, Paris (Charles de Gaulle) och Wien. Målet är att erbjuda passagerare information som underlättar och snabbar upp förflyttningen mellan transportnätverk för långa och korta distanser (flyg-, tåg- och vägtrafik) (CORDIS, 2012) – se bild nedan.travel sequences supported y the ICS

IC-IC avser att ge resenärer information i väntesituationer, till exempel i kön till säkerhetskontrollen, i flygplan, vänthallar, etc. (CORDIS, 2012). ICS ska tillhandahålla informationen i två allmänna kategorier:

 1. Transit, vilket inkluderar incheckning, biljetthantering, tidtabeller, anslutande marktransporter, immigrations- och tullkrav, säkerhet etc.
 2. Anläggningar och service, vilket inkluderar tjänster på flygplatsen (borttappat gods, säkerhet, shopping, restauranger, valutaväxling etc.) och utanför flyplatsen (hotell, vårdinrättningar etc.) med kartor, anvisningar, öppettider och liknande (International Institute for Information Design, 2012).

Informationen ska göras tillgängliga för alla flygplatser genom billiga QR-koder (Quick Response). Koderna kan resenärerna läsa av med sina mobiler. Mobiltelefonerna länkar då resenärerna till information som antingen tillhandahålls lokalt eller via internet. Vissa flygplatser och tågoperatörer i EU har kostnadsfri internetuppkoppling (Flughafen Wien, 2012; WESTbahn, 2012). EU:s tillsynsmyndigheter har arbetat för att minska avgifterna för datatrafik, och projekt som “Privacy-Preserving Contract-less, User Centric, Seamless Roaming for Always Best Connected Future Internet” (PERIMITER) inom sjunde ramprogrammet (FP7) syftar till att ytterligare öka internettillgängligheten (Shortall, 2010; Cleary et al., 2009). En sådan utveckling skulle öka tillgängligheten till ICS.

Informationen tas fram på engelska. Genom maskinöversättning kan informationen visas på engelska eller på något av ytterligare tretton språk, beroende på användarens profil. Mer traditionella former av informationsspridning, till exempel broschyrer, häften, system för ombordunderhållning och affischer kan också användas.

Bedöma användarbehovet

För att ICS ska bli en framgång krävs att man känner till behoven hos affärsresenärer och turister från olika länder och med olika bakgrund. I projektet används flera olika metoder:

 1. Intervjuer med potentiella framtida användare. Forskarna samlade in information från 4 531 resenärer från Polen, Ryssland och Spanien (International Institute for Information Design, 2011b). Via onlineenkäter undersöktes situationer som resenärer kan hamna i när de gör en resa som inkluderar flyg, för att avgöra var informationsbehoven finns. Informationsbehovet var särskilt kopplat till följande situationer:
  • resa till flygplats med allmänna färdmedel
  • på flygplatsen
  • som passagerare på flygplan när planet närmade sig flygplatsen (Private Communication, 2012).
 2. Samarbete med institutionella aktörer. Sedan 2011 inkluderar samarbetet fyra flygplatser, fyra flygbolag och nio operatörer för transittrafik. IC-IC samarbetar även med flygplanstillverkaren Airbus, European Disability Forum, Airport Regions Conference, Airports Council International Europe, European Travel Commission och International Association of Public Transport (IC-IC, 2011a).
 3. Studier av befintliga informationssystem. Forskare har undersökt biljettsystem, incheckningsstationer och andra anläggningar på flygplatser som resenärer använder sig av. På detta sätt kan IC-IC-forskarna avgöra vilken användbar information som "saknas" och hur IC-IC kan fylla igen luckorna.
 4. Samarbete med experter. En rådgivande nämnd av forskare har bildats med experter från Indien, Japan, Taiwan, USA och ett antal europeiska länder.
 5. "Ålderssimulatorn". Testpersoner använde en ålderssimulerande dräkt för att studera behoven hos äldre resenärer (IC-IC, 2011b).

Data från dessa källor kombinerades för att skapa profiler som skulle representera de vanligaste passagerargrupperna och deras typiska resor. Bland profilerna fanns kvinnliga och manliga affärsresenärer och turister. Målet är att identifiera den nuvarande nivån och kvaliteten på informationen som ges till resenärer och att identifiera viktiga brister. Från dessa olika källor, och via faktasökande på flygplatser och vid anslutande marktransporter, ska ICS-applikationer utvecklas och implementeras för att kunna fungera i verkligheten (Private Communication, 2012).

Potentiellt mervärde för framtida forskning genom tillämpning av innovationsmetoder med genusperspektiv

Mervärde 1: Utreda behov hos vårdgivare och tillgänglig infrastruktur på flygplatser

Människor som flyger i tjänsten eller av arbetsskäl kan resa med barn (Urry, 2007). Flera effekter av långdistansresors påverkan på familjelivet har beskrivits (Espino et al., 2002). Stora institutioner, som Stanford University, har en Junior Faculty med stipendier för "rimliga omkostnader för vård av närstående" om närstående måste följa med på resor. Sådan finansiering kan också användas som stöd till "vård av närstående vid konferens eller forskningscenter” (Stanford University, 2012). Av dessa skäl kommer ICS att förbättras om det ger information om vårdinrättningar. På flygplatser kan detta handla om rum för amning eller matning, rum för blöjbyten, lekutrymmen etc. I ankomststäder kan det vara information om parker och lekplatser, barnaktivitetscenter, barntillsynstjänster och akutvård för barn.

Metod: Analysera påverkande faktorer

Forskare kan tillämpa den här metoden på flera sätt:

 • Studera sammansättningen av resenärsgrupper som reser med anhöriga (barn, äldre etc.). Andelen resenärer som reser som vårdgivare bör kategoriseras enligt variabler som
  • Kön
  • Ålder
  • Relation till anhörig (mor/far, annan släkting.)
  • Resans huvudsyfte (arbete eller nöje)
  • Reserutt (start och mål)
  • Modersmål
  • Typ av anställning (yrke, tjänsteår, privat sektor/offentlig sektor/akademisk), etc.
  • Nivå på arbetsgivarens stöd (om något alls) för resor med familjemedlem (Private Communication, 2012).

  Sådan information kan erhållas genom undersökningar som måste utformas för att fånga upp beteenden hos olika resenärsgrupper. Det kanske är troligare att en akademiker reser med barn än en anställd i den privata sektorn, och en undersökning som endast är inriktad på den privata sektorn skulle då inte vara representativ.

 • Sammanställa information om tillgången på faciliteter för vård av barn (rum för amning, blöjbyte etc.) på olika flygplatser, möjligen med flygresenärers bedömningar av kvaliteten på dessa faciliteter. För närvarande har IC-IC-projektet undersökt och jämfört kvaliteten på informationen som finns för resenärer på flera flygplatser och andra resecentra (som järnvägs- och tunnelbanestationer). Denna jämförelse kan utökas till att inkludera variabler för barntillsyn – se bilden nedan.

  På kort sikt skulle dessa åtgärder kunna vara till hjälp för resenärer som reser med barn genom att de får veta vilka resurser som finns tillgängliga. På längre sätt skulle enhetliga och standardiserade uppgifter om sådana faciliteter uppmuntra till att utöka tillgången till sådana resurser.

Mervärde 2: Ge information som stöd för resande vårdgivare och deras närstående

När informationen en gång samlats in kan den spridas på följande sätt:

 1. Flygplatskartor (hyperlokala kartor) som visar placering av vårdfaciliteter.
 2. Anpassad information till resande vårdgivare, alltså att inkludera "vårdgivare" som en profil i olika resescenarier. En ICS-användare skulle kunna välja "reser med barn" för att få relevant, anpassad information – precis som användaren skulle kunna välja språk, reser med eller utan incheckat bagage, etc.

Metod: Ompröva forskningsprioriteringar och resultat

ICS-formgivare kan välja att markera ut färdvägar på flygplatser och resecentra som ger tillgång till plan, tåg, tunnelbana och bussar utan att resenären behöver passera någon trappa. Det skulle underlätta för resenärer med barnvagnar, tungt bagage, rullstolar och liknande, och hjälper ICS att uppnå målet med "sammanlänkad information, designad för alla” (Simlinger, 2011). Prioritering av forskning om resande vårdgivare kan utgöra en del av åtgärderna i IC-IC-planeringen – se bilden nedan.

Metod: Deltagarbaserad forskning och design

Sedan 2011 har IC-IC-forskare intervjuat “över 4 500 personer i Polen, Ryssland och Spanien" för att få en förståelse för behoven hos potentiellla ICS-användare (IC-IC, 2011b). Användarbasen för ICS-användare skulle kunna utökas om man inkluderar ett tillräckligt antal vårdgivare under ICS-utvärderingen, och detta skulle kunna inkluderas i planeringsåtgärderna för ICS – se bilden nedan.

Konklusioner

Designforskning måste utföras så att alla användares behov tillgodoses. IC-IC analyserade typiska resenärer och skapade modeller av äldre människors särskilda behov. Man kan använda olika strategier utöver de som ingår i den ursprungliga IC-IC-projektbeskrivningen för att öka värdet av applikationen genom metoder med genusperspektiv. Analyser av demografin av resenärer som flyger med närstående och att sammanställa information om tillgängligheten av faciliteter för barnomsorg på olika flygplatser kan ytterligare förbättra ICS.

Nästa steg

Forskare inom kommunikationer kan behöva göra följande:

 • inkorporera behoven hos vårdgivare (utrymme för föräldrar att värma mat, amningsrum, och barntillsynstjänster och akutvård för barn i ankomststaden) som krav i ICS
 • förmedla skräddarsydd information till resande vårdgivare
 • skapa möjligheter för användare att filtrera information efter behov
 • inkludera "vård" som underavdelning till hälsa och välbefinnande

Citerade verk

 • Boëzennec, K. (2012). “Gendered Innovations in the IC-IC Project.” Gendered Innovations in Science, Medicine, and Engineering Project March Workshop, March 26-March 27, Ministry for Higher Education and Research, Paris.
 • Bonsall, P., Abrantes, P., Bak, M., Bielefeldt, C., Borkowski, P., Maffii, S., Mandel, B., Matthews, B., Shires, J., Pawlowska, B., Schnell, O., & de Stasio, C. (2011). Interconnection between Short- and Long-Distance Transport Networks (INTERCONNECT)—An Analysis of Potential Solutions for Improving Interconnectivity of Passenger Networks. Brussels: European Commission.
 • Cai, K., & Zhang, C. (1996). “Towards a Research on Information Pollution.” Proceedings of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, October 14-October 17, Beijing.
 • Cleary, F., Fiedler, M., Ridel, L., & Chiat-Toker, A. (2009). “PERIMETER: Privacy-Preserving Contract-less, User Centric, Seamless Roaming for Always Best Connected Future Internet.” Proceedings of the 22nd Wireless World Research Forum (WWRF), May 5th-7th, Paris.
 • Community Research and Development Information Service (CORDIS). (2012). Project: Enhancing Interconnectivity through Infoconnectivity.
 • Egger, S. (2011). Definition of the Information-Connectivity System (ICS). Stuttgart: International Institute for Information Design (IIID).
 • Espino, C., Sundstrom, S., Frick, H., Jacobs, M., & Peters, M. (2002). International Business Travel: Impact on Families and Travelers. Occupational and Environmental Medicine, 59 (5), 309-322.
 • Europa Press releases RAPID. (2011). Digital Agenda: New price caps for mobile data roaming expected to save families over €200 each year and business travellers over €100 [Press release].
 • Flughafen Wien. (2012). Vienaairport—Services—Open for New Horizons.
 • Interconnectivity through Infoconnectivity (IC-IC). (2011a). IC-IC Stakeholders.
 • Interconnectivity through Infoconnectivity (ICIC). (2011b). Newsletters Summary.
 • International Institute for Information Design (IIID). (2012). IC-IC.
 • Jiajun, X. (2009). “Beijing Guidance Information System: Major Problems and Solutions.” Proceedings of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) International Conference on Management and Service Science, October 20-October 22, Wuhan, China.
 • Private Communication. (2012). Communication with IC-IC design team, August 21st.
 • Rehrl, K., Bruntsch, S., & Mentz, H. (2007). Assisting Multimodal Travelers: Design and Prototypical Implementation of a Personal Travel Companion. Institute of Electrical and Electronics Engineers Transactions on Intelligent Transportation Systems, 8 (1), 31-42.
 • Shortall, T. (2010). A Structural Solution to Roaming in Europe. Florence: Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS).
 • Simlinger, P. (2012). “Information for Ground & Air Travelers: Participatory Research and Design.” Presentation at the Gendered Innovations in Science, Medicine, and Engineering Experts’ Workshop, September 20th—21st, Brussels.
 • Simlinger, P. (2011). Project Description: Enhancing Interconnectivity of Short and Long Distance Transport Networks through Passenger-Focused Interlinked Information-Connectivity. [Link]
 • Stanford University. (2012). Junior Faculty Dependent Care Travel Grant Program.
 • Urry, J. (2007). Mobilities. Cambridge: Polity Press.
 • WESTbahn. (2012). Surf on Board.

The Gendered Innovations project was asked by the European Commission to analyze several of its Framework Programme 7 (FP7) projects. This case study examines the "Interconnectivity through Infoconnectivity" (IC-IC) project. We summarize the IC-IC project and identify points of potential "value added" through the future application of gendered innovations methods.

IC-IC aims to develop information connectivity for travelers. The goal is help passengers maneuver seamlessly from their homes to the airport, through public transportation systems, and on to their hotels.

travel sequences supported by the ICS

To this end, IC-IC has developed mobile information systems to assist with check-in, ticketing, schedules, connecting ground transportation, immigration and customs requirements, security, and services (lost and found, shops, restaurants, currency exchange, etc.).

Potential Value Added to Future Research through the Future Application of Gendered Innovations Methods:

People traveling for business increasingly travel with children. Major institutions, such as Stanford University, provide junior faculty with travel grants for dependents.

IC-IC's information services (and potential customer base) may be enhanced by adding an additional category: information concerning care facilities. In airports, this may include lactation or quiet bottle-feeding rooms, changing rooms, play areas, etc. In arrival cities, this might include information about parks and playgrounds, child activity centers, childcare services, and emergency pediatric health care.