Nanoteknikbaserad screening för HPV

Sammandrag

Gendered Innovations-projektet fick i uppdrag av Europeiska kommissionen att analysera flera av projekten inom sjunde ramprogrammet (FP7). I den här fallstudien undersöks projektet "Nanotechnology-Based Multiplexed Bioassay Platform for Diagnostic Applications" (NANO-MUBIOP). Vi identifierar innovationer med genusperspektiv, metoder för köns- och genusanalyser och potentiella "mervärdespunkter".

Utmaningen

Infektion med humant papillomvirus (HPV) "bedöms orsaka […] 100 % av fallen av livmoderhalscancer" och är en bidragande anledning till andra cancerformer som drabbar både kvinnor och män, bland annat analcancer, oral och orofaryngeal cancer samt cancer i genitalierna (WHO, 2008b). Globalt sett orsakar livmoderhalscancer ca 275 000 dödsfall per år – 80 % i länder med begränsade medicinska resurser (Sankaranarayanan et al., 2012). Befintliga HPV-tester har god känslighet och specificitet, men används sällan i utvecklingsländer på grund av kostnaden (Cuzick et al., 2008). En billig, effektiv testmetod skulle kunna förbättra vården i utvecklingsländer.

Metod: Ompröva forskningsprioriteringar och -resultat

I arbetet med att utforma en ny diagnostikteknik prioriterade man inom NANO-MUBIOP-projektet egenskaper som skulle stimulera användningen i lågresursområden, till exempel Latinamerika och Västindien, Afrika söder om Sahara, Melanesien och södra Centralasien samt Sydostasien. Hit räknas tekniska egenskaper – till exempel förmågan att skilja mellan olika typer av HPV eftersom de skiljer sig åt i fråga om epidemiologi och onkogenicitet – och praktiska, logistiska egenskaper – som låg kostnad och enkel implementering.

Innovation med genusperspektiv:

Utveckling av billig screeningtest för HPV. Målsättningen med NANO-MUBIOP är att utveckla en plattform för billiga HPV-tester.

Potentiellt mervärde för framtida forskning via framtida tillämpning av genuspräglade innovationsmetoder

 1. Identifiera potentiella användare av NANO-MUBIOP-plattformen
 2. Förstå orsakerna till dålig spridning av screening för livmoderhalscancer

Utmaningen
Bakgrund: EU:s sjunde ramprogram (FP7) Enhanced Sensitivity Nanotechnology-Based Multiplexed Bioassay Platform for Diagnostic Applications and Existing Strategies for Combating Cervical Cancer
Innovation med genusperspektiv 1: Utveckla ett billigt screeningtest för HPV
Potentiellt mervärde för framtida forskning genom tillämpning av innovationsmetoder med genusperspektiv
Potentiellt mervärde 1: Identifiera potentiella användare
Metod: Analysera faktorer som inbegriper både kön och genus
Potentiellt mervärde 2: Förstå orsakerna till bristande screening av livmoderhalscancer
Metod: Ompröva forskningsprioriteringar och -resultat
Konklusioner

Utmaningen

Man känner till ungefär 40 typer av HPV som infekterar könsorganen (Trottier et al., 2009). Av dessa klassificeras 13 som "hög risk" när det gäller att orsaka livmoderhalscancer (Bhatla et al., 2010; Muñoz et al., 2003). HPV-infektioner orsakar uppskattningsvis 100 % av fallen med livmoderhalscancer och är en bidragande anledning till andra cancertyper som särskilt påverkar män (peniscancer), kvinnor (vulvacancer) och både kvinnor och män (analcancer, och flera typer av oralcancer) (WHO, 2008b).

Världshälsoorganisationen (WHO) har betonat vikten av screening och menar att "införandet av HPV-vaccin inte får underminera eller ta anslag från effektiva screeningprogram för livmoderhalscancer" (WHO, 2009). Färska studier som genomförts i Indien och Kina tyder på att HPV DNA-tester till en rimlig kostnad signifikant kunde sänka förekomsten av framskriden livmoderhalscancer och dödssiffrorna i områden med små resurser (Sankaranarayanan et al., 2009; Qiao et al., 2008). Man bör notera att man inom NANO-MUBIOP, precis som i andra screeningprogram, har som mål att utveckla en plattform för testning – det handlar varken om att förhindra eller behandla HPV.

Bakgrund

Europeiska kommissionens sjunde ramprogram (FP7) "Enhanced Sensitivity Nanotechnology-Based Multiplexed Bioassay Platform for Diagnostic Applications" (NANO-MUBIOP) och befintliga strategier för att bekämpa livmoderhalscancer

bio-probe array nanstructure on solid support

NANO-MUBIOP-projektet syftar till att utveckla en bioanalysplattform där man använder nanopartiklar för att detektera ett målvirus (till exempel HPV) utan DNA-amplifiering. Den här plattformen, som befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium, planeras som en heterogen bioanalysmetod där DNA-sonder används specifikt för olika mål-DNA. Sonder appliceras på ett fast substrat (objektglas). Objektglasen exponeras sedan för analyter med DNA tillsammans med karboxylerade silikananopartiklar som funktionaliseras med generiska sonder som kompletterar DNA-sekvenser för alla mål-DNA (Fallani, 2010; Tóth et al., 2010; Tóth et al., 2012). Bindningen av dessa nanopartiklar till DNA-analyter stimulerar och stabiliserar DNA-bindning till sonderna på substraten. Nanopartiklar skulle då detekteras optiskt – se diagrammet till höger som visar hur NANO-MUBIOP fungerar.

Biologiska prov analyseras direkt via NANO-MUBIOP-plattformen utan föregående amplifiering genom polymeraskedjereaktion (PCR) eller andra metoder. Funktionalisering av ett substrat med flera typer av sonder i specifika områden skulle kunna identifiera flera mål-DNA, till exempel varianter på DNA-sekvenser hos specifika HPV-typer (Tóth et al., 2011; Liguri et al., 2010).

I den övergripande hanteringen av livmoderhalscancer ingår screening, som skulle kunna utföras med NANO-MUBIOP. Screening är viktigt eftersom livmoderhalscancer som upptäcks tidigt kan behandlas. I resursstarka länder där livmoderhalscancer generellt upptäcks och behandlas i ett tidigt stadium är överlevnadsgraden betydligt högre än i resurssvaga länder där sjukdomen upptäcks senare och behandlingen försenas eller inte är tillgänglig (Parkin et al., 2006). Det används många screeningtester. Diagrammet till vänster placerar NANO-MUBIOP i förhållande till prevention och screening av livmoderhalscancer – klicka för att visa.

Innovation med genusperspektiv 1: Utveckla ett billigt screeningtest för HPV

NANO-MUBIOP-forskare arbetar för att utveckla ett HPV-test till överkomligt pris. Det finns redan HPV-tester, men höga kostnader och komplexitet har begränsat användningen av dem. Målsättningen med NANO-MUBIOP:

 1. Låg kostnad, både per test och när det gäller den övergripande infrastrukturen för att distribuera och bearbeta testerna (Trisolini et al., 2008a).
 2. 2. Lägst möjliga krav när det gäller instrument och operatörer, särskilt i jämförelse med cytologi- och DNA-metoder, även om det kommer att behövas ett scannings- eller avläsningssystem (Trisolini et al., 2008a).
 3. 3. Snabba testresultat, särskilt i jämförelse med andra DNA-testmetoder (Trisolini et al., 2008a).
 4. 4. Förmåga att särskilja mellan olika HPV-typer (Trisolini et al., 2008a).
 5. 5. Förmåga att testa prov från både män och kvinnor (Fallani, 2010).

Potentiellt mervärde för framtida forskning genom tillämpning av innovationsmetoder med genusperspektiv

Potentiellt mervärde 1: Identifiera potentiella användare

Forskare kan analysera faktorer som samspelar med kön och genus för att identifiera potentiella användare av NANO-MUBIOP, och som en följd ompröva forskningsprioriteringar och -resultat för att designa ett test enligt målgruppens behov – se Metoder.

Metod: Analysera faktorer som relaterar till kön

HPV orsakar morbiditet och mortalitet hos både kvinnor och män över hela världen, men bördan av HPV-relaterad sjukdom är ojämnt fördelad mellan kön och geografisk plats:

 1. HPV-relaterade sjukdomar efter kön och typ: Majoriteten av HPV-cancerformerna, uppskattningsvis 94 %, drabbar kvinnor eftersom HPV orsakar fler fall av livmoderhalscancer än av andra cancertyper (WHO, 2008b).
  Diagrammet framställt med data från Parkin et al., 2006.
 2. HPV-relaterade sjukdomar efter plats: Den största andelen HPV-relaterade cancerformer, uppskattningsvis 83 %, uppträder i utvecklingsländer (Parkin et al., 2006). Död i livmoderhalscancer är särskilt vanlig i resurssvaga länder:

death from HPV by WHO member states 2004

Potentiellt mervärde 2: Förstå orsakerna till bristande screening av livmoderhalscancer

NANO-MUBIOP-forskarna försöker utveckla en plattform för HPV-screening som kan användas i utvecklingsländer (Trisolini et al., 2008a). Insikten av behoven hos denna användargrupp kan kräva ytterligare en metod, se nedan.

Metod: Ompröva forskningsprioriteringar och -resultat

Screening av livmoderhalscancer kan förbättras genom fyra innovationer:

 1. Sänka kostnaderna för att öka tillgängligheten: Screening av livmoderhalscancer är mycket kostnadseffektivt i både utvecklade länder och utvecklingsländer – det vill säga att kostnaden per räddat liv är mycket låg i jämförelse med andra medicinska interventioner (WHO, 2011; Goldhaber-Fiebert et al., 2008). Kostnaderna är dock ett hinder när det gäller tillämpningen i utvecklingsländer. Det är betydligt lägre sannolikhet att kvinnor i fattiga länder screenas än kvinnor i rikare länder (Gakidou et al., 2008).

  Screening av livmoderhalscancer – oavsett om det sker med visuella metoder, cytologiska metoder eller HPV-tester – innebär kostnader för personal, "engångsartiklar" (förbrukningsvaror) och "användning av utrustning och laboratorier" (instrument och infrastruktur) (Goldie et al., 2005). NANO-MUBIOP-forskare försöker minska kostnaderna på alla tre fronter genom att skapa ett billigt test som inte kräver utbildad personal för att användas (som cytologiska tester) och inte kräver tillgång till sofistikerad laboratorieutrustning för molekylärbiologi (som amplifieringsbaserade HPV DNA-tester ofta gör) (Trisolini et al., 2008a).

 2. Automatiserad testning för att förbättra kvalitetskontrollen: I länder där screening för livmoderhalscancer är tillgänglig kan resultaten komprometteras av screeningtjänsternas låga kvalitet. I utvecklingsländer har ca 45 % av kvinnorna tillgång till någon form av screening av livmoderhalscancer, men endast 19 % har tillgång till screening som definieras som effektiv (Gakidou et al., 2008). Kvalitetskontroller är särskilt krävande när det gäller cytologitester (Pap-tester och vätskebaserad cytologi). Den arbetsintensiva strukturen för cytologiscreening och den omfattande utbildning som krävs för att tolka resultaten, kan påtagligt försämra screeningkvaliteten (Cuzick et al., 2008). NANO-MUBIOP-forskarnas mål är att överbrygga dessa hinder genom ett automatiserat test (Trisolini et al., 2008c).
 3. Snabba upp testförfarandet för en snabb uppföljning: Konventionella screeningprogram för livmoderhalscancer – särskilt sådana som är baserade på cytologi och HPV DNA-tester – kan ha långa uppföljningstider. Uppföljningssiffrorna är ofta låga, särskilt i utvecklingsländer med begränsad infrastruktur för kommunikation och transport (Bosch et al., 2008).
 4. Identifiera HPV-subtyper för att förbättra specificiteten: Globalt sett är det små skillnader i förekomsten av livmoderhalscancer som kan tillskrivas specifika HPV-typer. HPV-typerna 16 och 18 orsakar 76 % av fallen i Nordamerika, men endast 65 % av fallen i Syd- och Centralamerika, med mellanliggande värden i övriga regioner:


  Man förstår ännu inte fullt ut orsakerna till de observerade skillnaderna i prevalens mellan typerna (Clifford et al., 2005). Några möjliga orsaker:

  • Immungenetik: Människor i olika geografiska områden kan ha olika genetiska polymorfismer som påverkar deras känslighet eller resistens för vissa HPV-typer (Hildesheim et al., 2002).
  • Prevalens av andra infektionssjukdomar: Andra infektionssjukdomar än HPV kan påverka infektionsrisken för vissa HPV-typer. Till exempel ökar HIV-relaterad försvagning av immunsystemet risken för HPV-16-infektion mindre än den ökar risken för infektion med andra HPV-typer (Strickler et al., 2003). Det kan förklara varför andra HPV-typer än HPV-16 är en viktigare orsak till livmoderhalscancer i Afrika (där HIV är relativt vanligt) än i Europa (där HIV är mindre vanligt) (Clifford et al., 2005).
  • Prevalens av icke infektiösa sjukdomar och tillstånd: Felnäring kan bidrar till större förekomst av icke-HPV-16-associerade typer i resurssvaga områden (Clifford et al., 2005).

Oavsett orsaken innebär prevalensen av olika HPV-typer att det finns en potentiell nytta med ett test som kan detektera flera typer.

Utöver de geografiska skillnaderna i prevalens så varierar benägenheten att orsaka särskilda typer av livmoderhalscancer mellan olika HPV-typer (Dahlström et al., 2010). Till exempel "associeras HPV-18 oftare med svårigheter att detektera eller visualisera lesioner i den endocervikala kanalen" än för andra typer (Cuzick et al., 2008). Därför har detektering av specifika HPV-typer ett potentiellt terapeutiskt värde, och för NANO-MUBIOP-forskarna är multiplexing en prioriterad utvecklingsstrategi (Trisolini et at., 2008a).

Konklusion

NANO-MUBIOP-projektet har identifierat huvudbehoven för HPV-tester i både utvecklade länder och utvecklingsländer. Även om projektet NANO-MUBIOP fortfarande är under utveckling försöker man ta fram ett test som kan detektera HPV tillförlitligt och snabbt hos både kvinnor och män och som använder automatisering för att minimera de höga personalkostnaderna som är vanliga vid befintliga HPV-tester. NANO-MUBIOP-forskarna har tagit fram laboratorieprototyper, men det återstår mycket arbete innan plattformen kan valideras kliniskt (Fallani, 2010).

Citerade verk

 • American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious diseases (2012). HPV vaccine recommendations. Pediatrics, 129 (3), 602-605.
 • Arbyn, M., Weiderpass,. E., & Capocaccia, R. (2012). Effect of Screening on Deaths from Cervical Cancer in Sweden. British Medical Journal, 344, e804.
 • Arbyn, M., Castellsagué, X., De Sanjosé, S., Bruni, L., Saraiya, M., Bray, F., & Ferlay, J. (2011). Worldwide Burden of Cervical Cancer in 2008. Annals of Oncology, 22 (12), 2675-2686.
 • Arbyn, M., Anttila, A., Jordan, J., Ronco, G., Schenck, U., Segnan, N., Wiener, H., Herbert, A., & Von Karsa, L. (2010). European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening, Second Edition—Summary Document. Annals of Oncology, 21 (3), 448-458.
 • Arbyn, M., Raifu, A., Weiderpass, E., Bray, F., & Anttila, A. (2009). Trends of Cervical Cancer Mortality in the Member States of the European Union. European Journal of Cancer, 45 (15), 2640-2648.
 • Bernard, H., Burk, R., Chen, Z., Van Doorslaer, K., Zur Hausen, H., & De Villiers, E. (2010). Classification of Papillomaviruses (PVs) Based on 189 PV Types and Proposal of Taxonomic Amendments. Virology, 401 (1), 70-79.
 • Bhatla, N., Classen, M., Denny, L., Fagan, J., Franceschi, S., Gueye, S., Jalloh, M., Mohammed, Z., Ngoma, T., Niang, L., Prinz, C., Quek, S., Torode, J., Wiersma, S., Wittet, S., You, W., & Hausen, H. (2010). Protection Against Cancer-Causing Infections - World Cancer Campaign 2010. Geneva: International Union Against Cancer (UICC).
 • Castellsagué, X., De Sanjosé, S., Aguado, T., Louie, K., Bruni, L., Muñoz, J., Diaz, M., Irwin, K., Gacic, M., Beauvais, O., Albero, G., Ferrer, E., Byrne, S., & Bosch, F. (2007). HPV and Cervical Cancer in the World: 2007 Report. Vaccine, 25 (S3), 1-241.
 • Castellsagué, X., & Muñoz N. (2003). Chapter 3: Cofactors in Human Papillomavirus Carcinogenesis—Role of Parity, Oral Contraceptives, and Tobacco Smoking. Journal of the National Cancer Institute: Monographs, 20 (31), 20-28.
 • Chin-Hong, P., Berry, J., Cheng, S., Catania, J., Da Costa, M., Darragh, T., Fishman, F., Jay, N., Pollack, L., & Palefsky, J. (2008). Comparison of Patient- and Clinician-Collected Anal Cytology Samples to Screen for Human Papillomavirus–Associated Anal Intraepithelial Neoplasia in Men Who Have Sex with Men. Annals of Internal Medicine, 149 (5), 300-306.
 • Chin-Hong, P., Vittinghoff, E., Cranston, R., Buchbinder, S., Cohen, D., Colfax, G., Da Costa, M., Darragh, T., Hess, E., Judson, F., Koblin, B., Madison, M., & Palefsky, J. (2004). Age-Specific Prevalence of Anal Human Papillomavirus Infection in HIV-Negative Sexually Active Men Who Have Sex with Men: The EXPLORE Study. Journal of Infectious Diseases, 190 (12), 2070-2076.
 • Clifford, G., Gallus, S., Herrero, R., Muñoz, N., Snijders, P., Vaccarella, S., Anh, P., Ferreccio, C., Hieu, N., Matos, E., Molano, M., Rajkumar, R., Ronco, G., De Sanjosé, S., Shin, H., Sukvirach, S., Thomas, J., Tunsakul, S., Meijer, C., & Franceschi, S. (2005). Worldwide Distribution of Human Papillomavirus Types in Cytologically Normal Women in the International Agency for Research on Cancer HPV Prevalence Surveys: A Pooled Analysis. The Lancet, 366 (9490), 991-998.
 • Cuzick, J., Arbyn, M., Sankaranarayanan, R., Tsu, V., Ronco, G., Mayrand, M., Dillner, J., & Meijer, C. (2008). Overview of Human Papillomavirus-Based and Other Novel Options for Cervical Cancer Screening in Developed and Developing Countries. Vaccine, 26 (S10), K29-K41.
 • Dahlström, L., Ylitalo, N., Sundström, K., Palmgren, J., Ploner, A., Eloranta, S., Sanjeevi, C., Andersson, S., Rohan, T., Dilner, J., Adami, H., & Sparén, P. (2010). Prospective Study of Human Papillomavirus and Risk of Cervical Adenocarcinoma. International Journal of Cancer, 127 (8), 1923-1930.
 • Denny, L., Quinn, M., & Sankaranarayanan, R. (2006). Chapter 8: Screening for Cervical Cancer in Developing Countries. Vaccine, 24 (S3), S71-S77.
 • Denny, L., Kuhn, L., De Souza, M., Pollack, A., Dupree, W., & Wright, T. (2005). Screen-and-Treat Approaches for Cervical Cancer Prevention in Low-Resource Settings: A Randomized, Controlled Trial. Journal of the American Medical Association, 294 (17), 2173-2181.
 • De Vuyst, J., Clifford, G., Li, N., & Franceschi, S. (2009). HPV Infection in Europe. European Journal of Cancer, 45 (15), 2632-2639.
 • Dunne, E., Unger, E., Sternberg, M., McQuillan, G., Swan, D., Patel, S., & Markowitz, L. (2007). Prevalence of HPV Infection among Females in the United States. Journal of the American Medical Association, 297 (8), 813-819.
 • Dunne, E., Nielson, C., Stone, K., Markowitz, L., & Giuliano, A. (2006). Prevalence of HPV Infection among Men: A Systematic Review of the Literature. Journal of Infectious Diseases, 194 (8), 1044-1057.
 • Fallani, M. (2010). Periodic Report - NANO-MUBIOP (Enhanced Sensitivity Nanotechnology-Based Multiplexed Bioassay Platform for Diagnostic Applications). Brussels: Community Research and Development Information Service (CORDIS). PDF.
 • Franceschi, S., Herrero, R., Clifford, G., Snijders, P., Arslan, A., Anh, P., Bosch, F., Ferreccio, C., Hieu, N., Lazcano-Ponce, E., Matos, E., Molano, M., Qiao, Y., Rajkumar, R., Ronco, G., De Sanjosé, S., Shin, H., Sukvirach, S., Thomas, J., Meijer, C., & Muñoz, N. (2006). Variations in the Age-Specific Curves of Human Papillomavirus Prevalence in Women Worldwide. International Journal of Cancer, 119 (11), 2677-2684.
 • Franco, E., Mahmud, S., Tot, J., Ferenczy, A., & Coutlée, F. (2009). The Expected Impact of HPV Vaccination on the Accuracy of Cervical Cancer Screening: The Need for a Paradigm Change. Archives of Medical Research, 40 (6), 478-485.
 • Gakidou, E., Nordhagen, S., & Obermeyer, Z. (2008). Coverage of Cervical Cancer Screening in 57 Countries: Low Average Levels and Large Inequalities. Public Library of Science (PLoS) Medicine, 5 (6), e132.
 • García-Closas, R., Castellsagué, X., Bosch, X., & González, C. (2005). The Role of Diet and Nutrition in Cervical Carcinogenesis: A Review of Recent Evidence. International Journal of Cancer, 117 (4), 629-637.
 • Giuliano, A., Lu, B., Nielson, C., Flores, R., Papenfuss, M., Lee, J., Abrahamsen, M., &Harris, R. (2008). Age-Specific Prevalence, Incidence, and Duration of Human Papillomavirus Infections in a Cohort of 290 US Men. Journal of Infectious Diseases, 198 (6), 827-835.
 • Giuliano, A., Sedjo, R., Roe, S., Harris, R., Baldwin, S., Papenfuss, M., Abrahamsen, M., & Inserra, P. (2002). Clearance of Oncogenic Human Papillomavirus (HPV) Infection: Effect of Smoking (United States). Cancer Causes and Control, 13 (9), 839-846.
 • GlaxoSmithKline (GSK). (2012). CERVARIX Full Prescribing Information. Research Triangle Park, North Carolina: GSK. PDF.
 • Goldhaber-Fiebert, J., Stout, N., Salomon, J., Kuntz, K., & Goldie, S. (2008). Cost-Effectiveness of Cervical Cancer Screening with Human Papillomavirus DNA Testing and HPV-16,18 Vaccination. Journal of the National Cancer Institute, 100 (5), 308-320.
 • Goldie, S., Gaffikin, L., Goldhaber-Fiebert, J., Gordilo-Tobar, A., Levin, C., Mahé, C., & Wright, T. (2005). Cost-Effectiveness of Cervical Cancer Screening in Five Developing Countries. New England Journal of Medicine, 353 (20), 2158-2168.
 • Gorgos, L., & Marrazzo, J. (2011). Sexually Transmitted Infections among Women who Have Sex with Women. Clinical Infectious Diseases, 53 (S3), S84-S91.
 • Gustaffson, L., Pontéén, J., Zack, M., & Adami, H. (1997). International Incidence Rates of Invasive Cervical Cancer after Introduction of Cytological Screening. Cancer Causes and Control, 8 (5), 755-763.
 • Hildesheim, A., & Wang, S. (2002). Host and Viral Genetics and Risk of Cervical Cancer: A Review. Virus Research, 89 (2), 229-240.
 • Howard M., Lytwyn, A., Redwood-Campbell, L., Fowler, N., & Karwalajtys T. (2009). Barriers to Acceptance of Self-sampling for Human Papillomavirus across Ethnolinguistic Groups of Women. Canadian Journal of Public Health, 100 (5), 365-369.Howard, M., Sellors, J., Kaczorowski, J., & Lörincz, A. (2004). Optimal Cutoff of the Hybrid Capture II Human Papillomavirus Test for Self-Collected Vaginal, Vulvular, and Urine Specimens in a Coloposcopy Referral Population. Journal of Lower Genital Tract Disease, 8 (1), 33-37.
 • Joura, E., Kjaer, S., Wheeler, C., Sigurdsson, K., Iversen, O., Hernandez-Avila, M., Perez, G., Brown, D., Koutsky, L., Tay, E., Garc í a, P., Ault, K., Garland, S., Leodolter, S., Olsson, S., Tang, G., Ferris, D., Paavonen, J., Lehtinen, M., Steben, M., Bosch, X., Dillner, J., Kurman, R., Majewski, S., Muñoz, N., Myers, E., Villa, L., Taddeo, F., Roberts, C., Tadesse, A., Bryan, J., Lupinacci, L., Giacoletti, K., Lu, S., Vuocolo, S., Hesley, T., Haupt, R., & Barr, E. (2008). HPV Antibody Levels and Clinical Efficacy Following Administration of a Prophylactic Quadrivalent HPV Vaccine. Vaccine, 26 (52), 6844-6851.
 • Kuo, H., & Fujise, K. (2011). Human Papillomavirus and Cardiovascular Disease Among U.S. Women in the National Health and Nutrition Examination Survey, 2003 to 2006. Journal of the American College of Cardiology, 58 (19), 2001-2006.Liguri, G., & Trisolini, F. (2010). High Sensitivity Nanotechnology-Based Multiplexed Bioassay Method and Device. United States Patent Application 0240147-A1. September 23.
 • Markowitz, L., Sternberg, M., Dunne, E., McQuillan, G., & Unger, E. (2009). Seroprevalence of Human Papillomavirus Types 6, 11, 16, and 18 in the United States: National Healthand Nutrition Examination Survey 2003–2004. Journal of Infectious Diseases, 205 (7), 1059-1067.
 • Mayr, N., Small, W., & Gaffney, D. (2011). Cervical Cancer. In Lu, J., & Brady, L. (Eds.), Decision Making in Radiation Oncology, pp. 661-710. Berlin: Springer-Verlag.
 • Melnikow, J., McGahan, C., Sawaya, G., Ehlen, T., & Coldman, A. (2009). Cervical Intraepithelial Neoplasia Outcomes After Treatment: Long-term Follow-up From the BritishColumbia Cohort Study. Journal of the National Cancer Institute, 101 (10), 721-728.
 • Merck & Company. (2012). GARDASIL Full Prescribing Information. Whitehouse Station, New Jersey: Merck & Company. PDF.
 • Mitchell S., Ogilvie, G., Steinberg, M., Sekikubo, M., Biryabarema, C., & Money, D. (2011). Assessing Women's Willingness to Collect their Own Cervical Samples for HPV Testing as Part of the ASPIRE Cervical Cancer Screening Project in Uganda. International Journal of Gynecology & Obstetrics 114 (2), 111-115.
 • Muhlstein, J. (2011). Chronic Infection and Coronary Atherosclerosis: Will the Hypothesis Ever Really Pan Out? Journal of the American College of Cardiology, 58 (19), 2007-2009.
 • Muñoz, N., Castellsagué, X., De González, A., & Gissmann, L. (2006). Chapter 1: HPV in the Etiology of Human Cancer. Vaccine, 24 (S3), S1-S10.
 • Muñoz, N., Bosch, X., De Sanjosé, S., Herrero, R., Castellsagué, X., Shah, K., Snijders, P., & Meijer, C. (2003). Eipdemiologic Classification of Human Papillomavirus Types Associated with Cervical Cancer. New England Journal of Medicine, 348 (6), 518-527.
 • Nantunen, K., Lehtinen, J., Namujju, P., Sellors, J., & Lehtinen, M. (2011). Aspects of Prophylactic Vaccination against Cervical Cancer and Other Human Papillomavirus-Related Cancers in Developing Countries. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, Article ID 675858.
 • Palefsky J. (2008) Human Papillomavirus and Anaöl Neoplasia. Current HIV/AIDS Reports, 5 (2), 78-85.
 • Palefsky, J., Fillison, M., & Strickler, H. (2006). Chapter 16: HPV Vaccines in Immunocompromised Women and men. Vaccine, 24 (S3), S140-S146.
 • Parkin, D. (2011). Cancers Attributable to Exposure to Hormones in the UK in 2010. British Journal of Cancer, 105 (S2), S42-S48.
 • Parkin, D., & Bray, F. (2006). Chapter 2: The Burden of HPV-Related Cancers. Vaccine, 24 (3), S11-S25.
 • Petry, K., Scheffel, D., Bode, U., Gabrysiak, T., Köchel, H., Kupsch, E., Glaubitz, M., Niesert, S., Kühnle, H., & Schedel, I. (1994). Cellular Immunodeficiency Enhances the Progression of Human Papillomavirus-Associated Cervical Lesions. International Journal of Cancer, 57 (6), 836-840.
 • Schiffman, M., & Adrianza, M. (2000). Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance (ASCUS) - Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL) Triage Study: Design, Methods, and Characteristics of Trial Participants. Acta Cytologica, 44 (5), 726-742.
 • Shoveller, J. A., Knight, R., Johnson, J., Oliffe, J. L. & Goldenberg S. (2010). 'Not the swab!' Young men's experiences with STI testing. Sociology of Health & Illness, 32 (1), 57–73.
 • Smith, J., Green, J., De Gonzalez, A., Appleby, P., Peto, J., Plummer, M., Franceschi, S., & Beral, V. (2003). Cervical Cancer and Use of Hormonal Contraceptives: A Systematic Review. The Lancet, 361 (9364), 1159-1167.
 • Strickler, H., Palefsky, J., Shah, K., Anastos, K., Kelin, R., Minkoff, H., Duerr, A., Massad, L., Celentano, D., Hall, C., Fazzari, M., Su-Uvin, S., Bacon, M., Schuman, P., Levine, A., Durante, A., Gange, S., Melnick, S., & Burk, R. (2003). Human Papillomavirus Type 16 and Immune Status in Human Immunodeficiency Virus-Seropositive Women. Journal of the National Cancer Institute, 95 (14), 1062-1071.
 • Tóth, A., Bánky, D., & Grolmusz, V. (2012). Mathematical Modeling and Computer Simulation of Brownian Motion and Hybridization of Nanoparticle-Bioprobe-Polymer Complexes in the Low Concentration Limit. Molecular Simulation, 38 (1), 66-71.
 • Tóth, A., Bánky, D., & Grolmusz, V. (2011). 3D Brownian Motion Simulator for High-Sensitivity Nano-Biotechnological Applications. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Transactions of Nanobioscience, 10 (4), 248-249.
 • Tóth, A., Bánky, D., & Grolmusz, V. (2010). Mathematical Modeling and Computer Simulation of Brownian Motion and Hybridization of Nanoparticle-Bioprobe-Polymer Complexes in the Low Concentration Limit. Nanotech, 3, 161-164.
 • Trottier, H., & Burchell, A. (2009). Epidemiology of Mucosal Human Papillomavirus Infection and Associated Diseases. Public Health Genomics, 12 (5-6), 291-307.
 • Trisolini, F., Liguri, G., Fallani, M., & Baglini, R. (2008a). NANO-MUBIOP: About the Project..
 • Trisolini, F., Liguri, G., Fallani, M., & Baglini, R. (2008b). NANO-MUBIOP: HPV in the Developing Countries.
 • Trisolini, F., Liguri, G., Fallani, M., & Baglini, R. (2008c). NANO-MUBIOP: Expected Outcomes.
 • World Health Organization (WHO). (2011). Screening is Still the "Best Buy" for Tackling Cervical Cancer. Bulletin of the World Health Organization, 89 (9), 621-700.
 • World Health Organization (WHO). (2010). International Agency for Research on Cancer (IARC) Handbook of Cancer Prevention, Volume 10: Cervix Cancer Screening. Geneva: IARC.
 • World Health Organization (WHO). (2009a). Human Papillomavirus Vaccines: WHO Position Paper. Weekly Epidemiological Record, 15 (84), 117-132.
 • World Health Organization (WHO). (2009b). Death and Disability-Adjusted Life Year (DALY) Estimates by Cause for WHO Member States—Persons, All Ages. Geneva: WHO. XLS
 • World Health Organization (WHO). (2008a). Human Papillomavirus (HPV) Vaccine Background Paper. Canberra: Biotext Proprietary Company, Limited.
 • World Health Organization (WHO). (2008b). Cervical Cancer, Human Papillomavirus (HPV), and HPV Vaccines: Key points for Policy-Makers and Health Professionals. Geneva: WHO.World Health Organization (WHO). (2006). Comprehensive Cervical Cancer Control: A Guide to Essential Practice. Geneva: WHO.
 • World Health Organization (WHO). (2002a). Cervical Cancer Screening in Developing Countries. Geneva: WHO Programme on Cancer Control, Department of Reproductive Health and Research.
 • World Health Organization (WHO). (2002b). Tobacco Smoke and Involuntary Smoking: Summary of Data Reported and Evaluation. Geneva: WHO International Agency for Research on Cancer (IARC).
 • Waller, J., McCaffery, K., Forrest, S., & Wardle, J. (2004). Human Papillomavirus and Cervical Cancer: Issues for Biobehavioral and Psychosocial Research. Annals of Behavioral Medicine, 27 (1), 68-79.
 • Wright, T., Denny, L., Kuhn, L., Pollack, A., & Lorincz, A. (2000). HPV DNA Testing of Self-Collected Vaginal Samples Compared with Cytologic Screening to Detect Cervical Cancer. Journal of the American Medical Association, 283 (1), 81-86.

Gendered Innovations-projektet fick i uppdrag av Europeiska kommissionen att analysera flera av projekten inom sjunde ramprogrammet (FP7). "Enhanced Sensitivity Nanotechnology-Based Multiplexed Bioassay Platform for Diagnostic Applications" (NANO-MUBIOP) försöker utveckla en plattform för billiga screeningtester för HPV. Vi identifierar innovationer med genusperspektiv, metoder för köns- och genusanalyser och punkter som kan bidra med "mervärde" genom framtida tillämpning av metoder för innovationer med genusperspektiv.

Innovation med genusperspektiv:

Man känner till ungefär 40 typer av HPV som infekterar könsorganen. HPV-infektion uppskattas orsaka 100 % av livmoderhalscancerfallen, och bidrar till uppkomsten av andra cancerformer som särskilt drabbar män (peniscancer), kvinnor (vulvacancer), och både kvinnor och män (analcancer och flera typer av oral cancer).

Målsättningen med NANO-MUBIOP är att ta fram ett billigt HPV-test. Det finns redan HPV-tester, men höga kostnader och komplexitet har begränsat användningen av dem.

Potentiellt mervärde för framtida forskning genom tillämpning av innovationsmetoder med genusperspektiv:

NANO-MUBIOP-forskarna försöker utveckla en plattform för HPV-screening som kan användas i utvecklingsländer. För att förstå behoven hos användargruppen kan det krävas att man analyserar faktorer som relaterar till kön och genus och att man omprövar forskningsprioriteringar och -resultat Cirka 83 % av HPV-associerade cancerformer inträffar i utvecklingsländerna. I arbetet med att utforma ny diagnostikteknik prioriterar man inom NANO-MUBIOP-projektet egenskaper som ska stimulera användningen i lågresursområden, till exempel Latinamerika och Västindien, Afrika söder om Sahara, Melanesien och södra Centralasien samt Sydostasien.